Föreningen Hem och Skola vid Salpar skola rf.

Årsmöte                                                                                11.9.2012

Närvarande:

Björn Nystén, Bettina Hägglund, Kasper Nyberg, Kalle Andersson?, Jutta Lindqvist,

Mikaela Dunderfelt, Monica Pajunen, Christoffer Andersson, Jens Tackman, Tina Blomqvist

och Nicola Martin

1.        Mötet öppnades kl. 19.50 och konstaterades stadgeenligt sammankallat.

            Kallelse via Skolans Wilma och på skolans anslagstavla.

2.        Till ordförande valdes Björn Nysteń och till sekreterare Nicola Martin ,protokolljusterare              

           och rösträknarna slopades.

3.         Björn gick igenom årsberättelsen.

4.         Verksamhetsgranskarna inte på plats men de har delgetts verksamhetsberättelsen. Tas

        upp på följande möte.

5.         Bokslutet fastställes.

6.         Snabb genomgång av budget och verksamhetsplan.

7.         Medlemsavgiften fastställes till 20,-/familj

8.         Som styrelseordförande för 2012-2013 fortsätter Björn Nystén för andra året i rad.

9.         Alla nuvarande i styrelsen har lovat fortsätta och Mikaela Dunderfelt valdes istället för

            avgående Mikaela Honkala.

10.        Nuvarande verksamhetsgranskare Jan-Erik Hägglund och Marina Forsström har lovat

        forsätta.

11.        Val av representanter för förbunds- och andra möten väljs vid behov.

12.        Klassombuden för klasserna är som tidigare, Jutta Lindqvist lovade höra med Milla

        Lindqvist om hon kan vara klassförälder för klass 1.

13.        Övriga ärenden

Bettina ville att någon annan skulle ta över ansvaret för understöds ansökningarna

        och Monica Pajunen föreslog att vi skulle fråga Mikael Wickholm. Kasper Nyberg

        lovade fråga om han är villig att göra det.

        För övrigt lovade vi att även i år stå för barnens skoldagböcker 200,- och zylitoltabletter

        100,-.

14.        Nästa möte tisdagen 23.10 kl.20

15.        Mötet avslutades kl. ca 20.00