Föreningen Hem och Skola vid Salpar skola rf.

STADGAR

§1

Föreningens namn är Föreningen Hem och Skola vid Salpar skola och dess hemort är
Sibbo. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§2

Föreningens ändamål är att främja samarbetet mellan skolan och samtliga elevers
hem, stöda skolan och hemmet i deras strävan att ge barnen en god uppväxtmiljö och
främja deras allsidiga utveckling samt företräda föräldraopinionen i skolfrågor vid
Salpar skola. I detta syfte samarbetar föreningen med skolans officiella
samarbetsorgan samt ordnar informations- och diskussionsmöten, kurser, seminarier,
utflykter, studiebesök, basarer och fester.

§3

Till medlem i föreningen kan antas vårdnadshavare av elev i Salpar skola, lärare i
skolan och person, som är intresserad av föreningens verksamhet. Medlem bör
erlägga av årsmötet fastställd medlemsavgift.

§4

Föreningen försöker erhålla medel för sin verksamhet genom offentliga och
kommunala anslag samt genom medlemsavgifter och genom att med vederbörligt
tillstånd anordna fester, basarer, lotterier och penninginsamlingar. Föreningen kan
emotta gåvor och testamenten.

§5

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och sex (6)
övriga medlemmar, vilka väljs vid föreningens årsmöte. Ordföranden som bör vara
målsman till elev i skolan väljs på ett (1) år.
Av styrelsemedlemmarna bör majoriteten vara målsmän till elever i skolan, högst två (2)
kan vara lärare. De väljs på två (2) år.
Styrelsen utser inom sig viceordförande och huvudklassombud, inom eller utom sig
sekreterare, kassör och övriga funktionärer. Styrelsens mandattid gäller från
årsmöte till årsmöte.

§6

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av medlemmarna, däribland ordförande eller
viceordförande, är närvarande. Vid omröstning gäller enkel röstövervikt, men faller
rösterna lika avgör ordförandens röst. Vid val avgör dock lotten. Styrelsen
sammanträder på ordförandes eller vid förfall på denna på viceordförandes kallelse,
när så anses nödvändigt, dock minst två (2) gånger per termin samt då minst tre (3)
styrelsemedlemmar så önskar.

§7

Föreningens namn tecknas av styrelsen ordförande och viceordförande tillsammans
eller var för sig tillsammans med sekreterarens eller kassören eller annan funktionär,
som styrelsen därtill förordnat.

§8

Föreningens årsmöte hålls i september eller oktober. Vid mötet behandlas följande
frågor
1.     Konstaterande av mötets stadgeenlighet
2.     Val av mötets ordförande och sekreterare samt två (2) protokolljusterare
        och två (2) rösträknare
3.     Styrelsens årsberättelse
4.     Revisorernas berättelse
5.     Fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och
        övriga redovisningsskyldiga, ävensom andra frågor till vilka nyssnämnda
        berättelse kan ge anledning
6.     Styrelsens verksamhetsplan och budget för det löpande verksamhetsåret.
7.     Fastställande av medlemsavgiftens storlek för det löpande
        verksamhetsåret, ävensom tidpunkten och sättet för dess erläggande
8.     Fastställande av tidning i vilken evt. annons för sammankallande av möte
        bör införas
9.     Val av styrelsens ordförande för följande verksamhetsår
10.   Val av styrelsemedlemmar i stället för dem som är i tur att avgå
11.   Val av 1 revisorer och 1 revisorssuppleanter för det löpande
         verksamhetsåret
12.   Val av representanter till förbund- och andra möten
13.   Övriga i kallelsen nämnda frågor

§9

Extra möte hålles då styrelsen så finner nödvändigt eller om minst tio (10) eller det
eventuella mindre antal, som utgör minst en tiondedel av antalet föreningsmedlemmar,
yrkar därpå

§10

Kallelse till möte utsändes till medlemmarna skriftligen eller via e-post.

§11

Mötets beslut fattas, förutom i §13 och 14 nämnda fall, med enkel majoritet. Om
rösterna faller lika avgöres val genom lottning. I övriga fall avgör ordförandes röst.
Om understödd anhållan därom göres, förrättas omröstning med slutna sedlar. I
omröstning äger endast vid mötet närvarande förenings medlemmar rätt att avge
röst.

§12

Föreningens verksamhet löper från den 1.8 till den 31.7. Föreningens räkenskaper
avslutas den 31.7 och skall föras så som en riktig bokföring gäller.
Räkenskaperna och styrelsens förvaltningsberättelse skall sedan den 31 augusti
överlämnas till revision, över vilken inom en (1) månad berättelsen bör avges till
styrelsen.

§13

För ändring av stadgarna och upplösning av föreningen fodras likalydande beslut vid
två (2) efter varandra med minst en månads mellantid följande möten. För att gälla
bör dessa beslut omfattas av minst tre fjärdedelar (3/4) av de avgivna rösterna.

§14

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar användas för ändamål, som
står föreningens verksamhet nära, på det sätt som bestämmes på det sista mötet.

§15

I övrigt gäller lag om föreningar

 

Stadgarna förnyade på mötet 25.11.2014 och tagits upp igen på mötet 10.2.2015.